Śtrosak, wyrko i pryko

Autor: Georg Thomas Janus

Witomy wos przociele naszyj godki, na gibko zrychtowołech wom troszka ło, ŚTROSAK- u aji WYRO a PRYKO …. na pol. Materac do spania i łóżko. ŚTROSAK abo SZTROZAK je – pochodzynio niem. szryft, „Strohsack” pol. materac albo worek słomy, a WYRO i PRYKO pochodzynio typisz ze Ślonska .. no ja tuos-z wom sam nałosprawjom, napisa , a naszrajbuja, boch śe rychtych rosfechtowoł a nynyć mi śe niykce, do wyra niy ida. Dzisiej we pryku spać ńy byda, lygna śe hyba na lyżanka. Jadymy pjerzinie… ślońszczymy…. pra… Przod, przyndy, ale naprowdy wszyndy spali na cołkym naszym pjyknym Ślonsku we srogich, wjelich, wjelgachnych, bycych wyrach na kiere śe dowało tyn Śtrosak – wjycie jako tyn łon wyglondoł? Wjerza ńy! Tuos dejcie se pozour, dyć nic niy szkodzi jo wom sam wartko wyklarują. Bouł to srogi mjech uszyty ze lynsztof-u, – lniany materiał, do mjecha cisłlo śe fajno dugo, usniyto, sucho słoma, tyn mjech, zak folowało śe tom słomom zowdy blank sztram. Dycko s kraja mjecha bouł schlic ftorym śe ta słoma filowało, wkludzało a potn zaflikowało, zaszyło rubom nićiom coby ta słoma ze tego mjecha ńiy wylazowała na wjyrch, toć przeza musi łostać dryn we mjechu pra. Take blank stare wyro mjało dechy, na te dechy śe tyn Śtrosakach lygało, kładło. A teroski mocie wjedzieć oma wziyna i szpanowała, naciongała szpandeka, prześciyradło mocie wjedzieć na łon, poklupała rynkom po zogowku ze prawdziwego pjyrzo, take my przod mjeli, dyć niykere , niyftore ze kotuśnioka bouły, wyklupano pjyrzina kładła oma na wjyrch, a joch sam fajnie we piżamje łomyty wele śroncka na stołku cekoł. Woniolech na szare mydło, bo ło szampon przod bouło licho. Oma drap te wyro do spanio zrychtowała, alech bouł naprowdy rod do pryka wlyś boch bouł wyciekany po placu, we ta pjeronym mjynko pjyrzina zech śe wbabolył. Dała mi kusika, boch dzisiej nic niy nagiździył. Tóć te zogowki, zowdy na skrobjo woniały. Taroski trocha do lahanio „Pryko” to je stare łoszko po śl. pra .. Zaś „Pryk” godało śe na chopa, ftory abo kery nonstop wajoł, narzykoł a pomstowoł ło byle psińco, durch mo ćosik niy pasuje, śe tyn stary „Pryk” nerwuje pra … Pozdrowjom wos, hofcie śe zdrowo.. Pyrsk