Uroczysko Dioble Bagno

Jedyna rzeka nizinna w środkowej europie o tak ciekawych walorach przyrodniczych. W leśnej Dolinie Małej Panwi – Uroczysko Miedzysko i Dioble Bagno.


Dioble Bagno

Jeden z najciekawszych miejsc, gdyż rzeka płynie w głębokim wąwozie, przecina wydma sandrowa, która powstała w holocenie ok. 12 tyś. lat temu po ustąpieniu lądolodu. W pradolinie widać paleomeandry pozostałości po rzece roztokowej pustynnej – gdy pojawiła się tu roślinność rzeka stała się korytową. Można tu natrafić na złoża rudy darniowej oraz miejsca wydobywania złoża. Pod piaskami sandrowymi widać glina zwałowa, niebieska czwartorzędowa, zdeponowana przez zlodowacenie południowe.


Tak downiyj odkrywali pokłady rudy darniowej po wydzielaniu się ochry

W uroczysku Dioble Bagno jest zatoka wyżłobiona przez wody lodowcowe i jest tam torfowisko o złożu 380 cm – miejscami jest kożuch z torfowca pływając. Opisany teren jest jedną z perełek lokalnej przyrody – warto tu zajrzeć.


W pięknym wąwozie wiją się wody strumyka Głymboki Dół

 Autor tekstu i zdjęć: Czesław Tyrol